A Tanszékről

Tanszékünk új holnapja a https://alknyelvfon.elte.hu/ címen érhető el!

A magyar felsőoktatás egyetlen Fonetikai Tanszék nevű és profilú intézménye 1972. január 1-jén jött létre, amikor az akkori Művelődési Minisztérium az Általános Nyelvészeti és Fonetikai
Tanszékből, illetve a Fonetikai Laboratóriumból összevonással létrehozta (az Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék mellett).

A tanszék a Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet megalakulása óta annak részeként működik. A tanszéki oktatás részben az intézeti képzések egyes kurzusait, részben a tanszék által szervezett (szintén intézeti) képzések kurzusait öleli fel. A tanszék oktatói minden egyetemi képzési szinten (alap-, mester és doktori) vezetnek kurzusokat, illetve vállalnak témavezetést, akár szakdolgozatokról, akár doktori disszertációkról, TDK-dolgozatokról vagy tudományos
ösztöndíjpályázatok pályamunkáiról legyen szó.

A munkatársak egyéni kutatómunkájuk mellett kutatócsoporti munkában is részt vesznek. Jelenleg két pályázat keretében folyik kutatómunka a tanszékhez kapcsolódóan. A Gyermeknyelvi Kutatócsoport jelenleg egy NKFIH-pályázat támogatásával működik, témavezetője Bóna Judit. Az MTA–ELTE „Lendület” Lingvális Artikuláció Kutatócsoport vezetője Markó Alexandra.

A tanszék és a hozzá kapcsolódó kutatócsoportok örömmel fogadják az érdeklődő hallgatókat.
Lehetőség van (önkéntes) gyakornoki munkakör betöltésére, valamint a Fonetikai és pszicholingvisztikai tudományos diákkör bármilyen, a beszéddel kapcsolatos témában várja a kutatni vágyókat.

A tanszék szerteágazó szakmai kapcsolatai az intézeten túlra nyúlnak. Szoros kapcsolatot ápolunk az MTA Nyelvtudományi Intézetének Fonetikai Osztályával, valamint több más egyetemi tanszékkel is, pl. a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógiai Módszertani és Rehabilitációs Intézet Logopédia Szakcsoportjával, a Tanítóképző Kar Magyar Nyelvi és irodalmi Tanszékével, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Távközlési és Médiainformatikai Tanszékével. Külföldi kapcsolataink egyebek mellett a poznańi Adam Mickiewicz Egyetem, a Kölni Egyetem, a Houstoni Egyetem, a Zágrábi Egyetem fonetikai intézeteihez-tanszékeihez, illetve a stockholmi KTH-hoz fűződnek.

A tanszék munkatársai az egyetemi oktató- és kutatómunkán túl számos tudománynépszerűsítő
rendezvénynek szervezői és lebonyolítói. Ilyen például az Egyetemi anyanyelvi napok szakmai és
versenyrendezvényei, a pedagógusjelöltek Kazinczy Ferencről elnevezett szép magyar beszéd
versenyének országos döntője, az Eötvös József-szónokverseny. Rendszeresen szervezünk programot a Kutatók éjszakájára, illetve A hang világnapjára. Ezekben a szervezőmunkákban is számítunk a hallgatók részvételére.